کانون تبلیغاتی و نمایشگاهی سپهر پارسیانماموریت

فرهنگ سازی و خدمات رسانی در راستای اجرای اصول کارآفرینی و توسعه بازار کارآفرینان، صاحبان مشاغل و تلاشگران عرصه ی تولید و خدمات

چشم انداز

تبدیل شدن به یکی از معتبرترین و تخصصی ترین مراکز مشاوره و اجرای ایده های توسعه ی بازار و تبلیغات مدرن در شرق کشور